Festival VIRMALISED

Festivali VIRMALISED (СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ) määrustik

Üldsätted:

 • Määrustik sätestab koolide ja gümnaasiumide loomekollektiivide festivali VIRMALISED korraldamise ja läbiviimise tingimused ja korra.
 • Festivali korraldaja — Vene Kultuurikeskus (Tallinn).
 • Festivali ettevalmistust ja läbiviimist teostab Korralduskomitee.
 • Korralduskomitee juhataja Tatjana Semenjuk – Vene Kultuurikeskuse ürituste koordinaator.

Festivali läbiviimise eesmärk:

 • Tallinna koolikollektiivide vokaali ja tantsu loometegevuse arengu populariseerimine ja toetamine.
 • Kontaktide loomine koolide loominguliste kollektiivide ja Vene Kultuurikeskuse vahel.

Toimumise koht ja aeg:

 • Vene Kultuurikeskus (Mere pst 5, 10111 Tallinn, Eesti), Suur saal.
 • Festivali läbiviimise kuupäev ja aeg määratakse kindlaks iga-aastaselt.

Esitatavad teosed:

 • Tallinna koolide ja gümnaasiumide loomingulised kollektiivid ja solistid igas vanusegrupis võivad festivalist osa võtta nominatsioonis: LAUL ja/või TANTS.
 • Iga kool/gümnaasium võib esitada mitte rohkem kui ühe etteaste igas nominatsioonis.
 • Iga etteaste kestus – mitte üle 3,5 minuti.
 • Repertuaar peab vastama osaleja vanusele.

 Festivali tingimused:

 • Festival toimub kontserdina. Kontserdi kestus mitte üle 2 tunni, ilma vaheajata.
 • Festivali VIRMALISED osalejate vanus alates 7 kuni 20 aastat (I–XII kooli/gümnaasiumiklassid).
 • Esinemisjärjekorra määrab kindlaks festivali korralduskomitee.
 • Festivali korralduskomiteel on õigus esinejate avalduste vastuvõtmisest keelduda osalejate ja kollektiivide arvu ennenähtaegse täitumise korral, sh registreerimislehe täitmise ja esitamise reeglite eiramisel.
 • Festivali korralduskomitee ei võta vastutust vaidlustes autoriõigusega, kogu vastutus muusika kasutamisel lasub osalejatel.
 • Festivali korralduskomitee jätab endale õiguse kõikide ürituste vahendamisele veebis, televisioonis, fotode tegemisel ja filmimisel, lindistamisel ja nende edasisel levitamisel festivalil osalejate ja nende partnerite tasustamiseta.
 • Kõik kollektiivid autasustatakse festivalis osalemise diplomitega ja mälestusmeenetega Vene Kultuurikeskuse poolt.

Muusikaline saatmine läbi helisalvestise

 • Kollektiivi esinemisel helisalvestise saatel, on vajalik see eelnevalt saata e-posti aadressile: tatjana.semenjuk@venekeskus.ee hiljemalt kolm päeva enne festivali toimumiskuupäeva. Iga fail peab omama nimetust: „Kollektiivi nimetus. Etteaste nimetus“.
 • Helisalvestised peavad olema kaasas CD või USB kandjal. Küsimuste korral või helisalvestise ebaõnnestunud saatmisel e-posti teel palub korralduskomitee juhataja esitada helisalvestis esinemisproovil või edastada see helitehnikule vähemalt 30 minutit enne festivali toimumise algust.

 Nõudmised esinejatele:

 • Heaperemehelik suhtumine festivali korraldajate poolt kasutusse antud tehnikaseadmetesse.
 • Remondikulude katmine tehnikaseadmete rikke korral esineja süül.
 • Festivali toimumiskoha sisekorraeeskirja järgimine.
 • Sisenemine ja väljumine saalist on keelatud kollektiivi laval esinemise ajal.
 • Saalis viibimine on lubatud ainult väljalülitatud mobiiltelefoniga.
 • Osalejatel on keelatud kasutada lahtist tuld ja pürotehnikat ning esemeid, mis lava risustavad.
 • Festivalil osaleja kannab täielikku vastutust isiklike asjade ja rekvisiitide säilimise eest.
 • Kõik festivalil osalejad peavad omama esinemiskostüümi ja vahetusjalanõusi.
 • Juhendaja peab edastama oma kollektiivi kõikidele osalejatele ülaltoodud nõudmised.