Tantsufestival Kevadine tantsupidu

Määrustik

Üldsätted:

 • antud määrustik sätestab tantsufestivali läbiviimise tingimused ja korra;
 • tantsufestival toimub Rahvusvahelise Tantsupäeva raames;
 • festivali korraldaja – Vene Kultuurikeskus (Tallinn);
 • festivali läbiviimiseks moodustatakse korralduskomitee. Festivali ülesanded ja eesmärgid:
 • erinevate tantsusuundade populariseerimine ja arendamine;
 • tantsukollektiivide loomesaavutuste esitlemine;
 • võrdsete tingimuste ja võimaluste loomine noorte harmooniliseks arenguks, loovaks eneseteostuseks ja sotsiaalseks kohanemiseks;
 • avalikkuse, valitsusasutuste ja meedia tähelepanu pööramine tantsukultuuri arendamisele ja toetamisele;
 • kunstilise ja esteetilise maitse kujundamine;
 • võimaluste loomine loomemeeskondade juhtidele kogemuste vahetamiseks;
 • tervisliku eluviisi propageerimine;
 • koreograafia arengu määratlemine;
 • tantsurühmade esinemiskultuuri ja õpetajate, koreograafide ning lavastajate kutseoskuste parandamine. Festivali toimumise aeg ja koht:
 • festival toimub Vene Kultuurikeskuse suures saalis;
 • kuupäev ja aeg määratakse igal aastal eraldi.


Tingimused ja läbiviimise kord:

 • festival toimub kontserdina;
 • festivalil võivad osaleda erinevaid žanre ja suundi esindavad tantsukollektiivid;
 • iga kollektiiv või esineja esitab kuni kaks tantsu kestusega mitte üle 3,5 minuti;
 • esinemisjärjekorra määrab festivali korralduskomitee;
 • festivali korralduskomiteel on õigus keelduda esinejate avalduste vastuvõtmisest kui osalejate ja rühmade arv täitub ennetähtaegselt või kui eiratakse kandideerimiseeskirju;
 • festivali korralduskomitee ei võta vastutust vaidlustes autoriõigusea. Kogu vastutus muusika ja koreograafia kasutamise osas lasub osalejatel;
 • festivali korralduskomitee jätab endale õiguse edastada kõiki üritusi Internetis, televisioonis, fotode tegemisel ja filmimisel, lindistamisel ja nende edasisel levitamisel festivalil osalejatele ja nende partneritele tasu maksmata;
 • kõiki tantsukollektiive autasustatakse festivalil osalemise diplomiga ja Vene Kultuurikeskuse mälestusmeenetega. Muusikaline saade:
 • muusikaline saade CD-l või mälupulgal, märkides ära kollektiivi ja pala nime;
 • fonogramm edastatakse helioperaatorile minimaalselt 30 minutit enne festivali algust. Nõuded osalejaile:
 • suhtuda heaperemehelikult festivali korraldajate poolt nende käsutusse antud seadmetesse;
 • kanda seadme rikke puhul remondikulud juhul, kui kahju on tekkinud osaleja süül;
 • järgida festivali toimumiskoha sisekorraeeskirju;
 • kollektiivide esinemise ajal on keelatud saali siseneda või saalist lahkuda;
 • saalis on lubatud viibida üksnes väljalülitatud mobiiltelefoniga;
 • osalejail on keelatud kasutada lahtist tuld ja pürotehnikat, samuti esemeid, mis risustavad lava;
 • osaleja kannab täielikku vastutust oma isiklike asjade ja rekvisiitide eest;
 • kõik festivalil osalejad peavad omama lavakostüüme ja vahetusjalatseid;
 • kõik festivalil osalejad peavad omama lavakostüüme ja vahetusjalatseid. Lisainformatsioon:
 • festivalil osalemise taotlus (Lisa 1);
 • taotlus saata elektronpostile zanna.nefedieva@venekeskus.ee

Kontakt:

Žanna Nefedjeva – korralduskomitee esimees, Vene Kultuurikeskuse tantsustuudio Entree juhendaja, telefon +372 5541169, zanna.nefedieva@venekeskus.ee

Tantsufestivalil Kevadine tantsupidu

osalemise TAOTLUS

Diplomite õige vormistamise tagamiseks palume täita taotlus eesti keeles

 1. Kollektiivi nimi või solisti ees- ja perekonnanimi
 1. Asutuse nimetus
 1. Tantsukollektiivi juhi ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ja e-maili aadress
 1. Tantsu stiil
 1. Kollektiivi liikmete arv
 1. Esinejate vanus
Tantsu nimetus Osalejate arv Kestus
1


2