2018 hankeplaan

KINNITATUD
Vene Kultuurikeskuse
15.01.2018 käskkirjaga nr 2-11/1
Lisa

Jrk nr

Riigihanke eseme nimetus

Hankemenetluse liik

Riigihanke korraldamise

eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Hankelepingu

täitmise eeldatav aeg

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

1

2

3

4

5

1.

Vene Kultuurikeskuse Inseneri tn poolse hoovi renoveerimine

lihthange

II ja III kvartal

01.10.2018

Aleksander Bessedin

2.

Vene Kultuurikeskuse suure saali lava dünaamilise valguse soetamine

lihthange

II kvartal

01.06.2018

Aleksander Bessedin