VI tantsufestivali "Kevadine tantsupidu" 2018


VI tantsufestivali määrustik

"Kevadine tantsupidu"

(Tallinn, Eesti)


Üldsätted:

 • Käesolev määrustik määratleb tantsufestivali korraldamise tingimused ja läbiviimise korra.

 • Tantsufestival toimub rahvusvahelise (ülemaailmse) tantsupäeva tähistamise raames.

 • Festivali organisaator - Vene Kultuurikeskus (Tallinn).

 • Festivali korraldamiseks on moodustatud orgkomitee, mis tegeleb Festivali ettevalmistamise ning läbiviimisega.


Festivali eesmärgid ja ülesanded:

 • Erinevate tantsustiilide populariseerimine ja arendamine.

 • Tantsukollektiivide loominguliste saavutuste esitlemine.

 • Võrdsete tingimuste ning võimaluste loomine noorte harmooniliseks arenguks, loominguliseks eneseteostuseks ning sotsiaalseks kohanemiseks.

 • Avalikkuse, valitsusasutuste ja meedia tähelepanu pööramine tantsukultuuri arendamisele ja toetamisele.

 • Kunstilise ja esteetilise maitse kasvatamine.

 • Kontaktide loomine loominguliste kollektiivide juhtidega ja võimaluste leidmine kogemuste vahetamiseks.

 • Tervislike eluviiside propageerimine.

 • Koreograafilise loovuse arengu diagnostika.

 • Tantsukollektiivide liikmete esinemiskultuuri ning pedagoogide ja koreograafide professionaalse meisterlikkuse täiustamine.
Toimumise koht ja aeg:

 • Festival toimub 29. aprillil 2018. aaastal Vene Kultuurikeskuse Suures saalis.

 • Ürituste algus kell 13.00.


Toimumise tingimused ja kord:

 • Festival toimub kontserdina.

 • Festivalil võivad osaleda erinevaid koreograafilisi žanre ja stiile esindavad tantsukollektiivid.

 • Igal kollektiivil või esinejal on õigus esitada kuni kaks tantsukompositsiooni, kusjuures ühe kompositsiooni kestus ei tohi ületada 3,5 minutit.

 • Esinemiste järjestuse määrab festivali orgkomitee.

 • Festivali orgkomiteel on õigus keelduda osavõtutaotluste vastuvõtmisest kui nende arv on täis või kui ei ole järgitud taotluste esitamise reegleid.

 • Festivali orgkomitee ei võta endale vastutust, kui tekivad vaidlused omandiõiguste üle. Kogu vastutus muusika ja koreograafia kasutamise osas lasub osalejatel.

 • Festivali orgkomitee jätab endale õiguse edastada kõiki sündmusi Internetis ja televisioonis, salvestada ja levitada videomaterjale, fotografeerida ja filmida jne festivali osalejatele ja nende partneritele tasu maksmata.


 • Kõiki tantsukollektiive autasustatakse festivali diplomiga ning Vene Kultuurikeskuse auhindadega.

Muusikasaade:

 • Muusika CD-l või mälupulgal koos kollektiivi nime äramärkimisega.

 • Fonogramm antakse helioperaatorile minimaalselt 30 minutit enne festivali algust.


Nõuded osalejaile:

 • Suhtuda heaperemehelikult festivali organisaatorite poolt nende käsutusse antud seadmetesse.

 • Kanda seadme rikke puhul remondi kulud juhul, kui kahju on tekkinud osaleja süül.

 • Järgida festivali toimumiskoha sisekorraeeskirju.

 • Kollektiivide esinemise ajal on keelatud saali siseneda või saalist lahkuda.

 • Saalis on lubatud viibida üksnes väljalülitatud mobiiltelefoniga.

 • Osalejail on keelatud kasutada lahtist tuld ja pürotehnikat, samuti esemeid, mis risustavad lava.

 • Festivalil osaleja kannab täielikku vastutust temale kuuluvate esemete ja rekvisiitide ohutuse eest.

 • Kõik festivalil osalejad peavad omama lavakostüüme ja vahetusjalatseid.

 • Juht peab edastama kõigile oma kollektiivi osalejaile eelpooltoodud nõudmised.

Lisainformatsioon:

 • Festivalil osalemise taotlusi (Lisa 1) võetakse vastu kuni 10. aprillini 2018.

 • Taotlus saata elektronposti aadressil: zanna.nefedieva@venekeskus.ee


Festivali orgkomitee:

Žanna Nefedieva orgkomitee esimees, Vene Kultuurikeskuse tantsustuudio "Antre" juht, tel.: +372 5541169, zanna.nefedieva@venekeskus.ee

Galina TimoninaVene Kultuurikeskuse projektijuht

tel.: +372 641 86 60, galina.timonina@venekeskus.ee

Julia NikolajevaVene Kultuurikeskuse loominguliste stuudiote osakonna juhataja,

tel.: +372 6422065,  julia@venekeskus.ee

Ruth Peil - Vene Kultuurikeskuse haldusjuht

tel.: +372 631 36 11, ruth.peil@venekeskus.ee

Lisa 1

Tantsufestivalil osalemise

TAOTLUS

"Kevadine tantsupidu - 2018"

Diplomite õige vormistamise tagamiseks palume täita taotlus eesti keeles

 1. Kollektiivi nimi või solisti ees- ja perekonnanimi  …………………………………………………..

 1. Asutuse nimetus  ……………………………………………………………..

 1. Tantsukollektiivi juhi ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ja e-maili aadress

……………………………………………………………..

 1. Tantsu stiil  ……………………………………………………………..

 1. Kollektiivi liikmete arv  ……………………………………………………………..

 1. Esinejate vanus  …………………………………………..Tantsu nimetus

Osalejate arv

Kestus

1
2